Privacybeleid

1. Privacy in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over de bescherming van gegevens kan worden gevonden in onze Privacy Policy vermeld onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contact gegevens vindt u in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowsers, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de site correct wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken om de correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Voor dit doel, evenals op andere vragen over de bescherming van gegevens, kunt u contact met ons opnemen op elk gewenst moment op het adres vermeld in het impressum. U heeft ook recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “recht om de verwerking te beperken.”

Hulpprogramma’s en tools voor analyse van andere leveranciers

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw browsegedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. Analyse van uw surfgedrag is normaal gesproken anoniem; het surfgedrag kan niet terug naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen dat bepaalde hulpmiddelen worden gebruikt. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het onderstaande privacybeleid.

Sie können dieser Analyse widersprechen. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy

De exploitant van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Hij verklaart ook hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingsproblemen kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Institut GEMIT – Geschäftsprozessmanagement und IT Hochschule Niederrhein

Richard-Wagner-Straße 140 (2. Etage)
41065 Mönchengladbach

Telefoon: 02161 186-6404
E-mail: info@strasus.eu

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen besluit over de doeleinden en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk ogenblik intrekken. Daarvoor volstaat een vormloze boodschap per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

Bij de verwerking van gegevens op grond van artikel 6, lid 6. 1 lit. Als u of f GDPR, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij wij dwingende gronden voor verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de bescherming van uw belangen, rechten en vrijheden, of het doel van de verwerking is het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de DSGVO).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt om reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u met het oog op deze reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover het voor dergelijke directe reclame wordt gebruikt. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van artikel 21, lid 2, van de DSGVO).

Het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit te klagen

In geval van overtredingen van de DSGVO hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun baan of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op portabiliteit van gegevens

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of op grond van een overeenkomst, aan uzelf of aan een derde partij te over te dragen in een gebruikelijk, door de computer leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, wordt dit alleen gedaan in zoverre dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van een SSL-of TLS-systeem om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u verzendt naar ons als uitbater van de site . Een gecodeerde verbinding herkent u aan de adresregel van de browser, waar in plaats van “http://” nu “https://” staat, en aan slotpictogram in uw browser.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissen en correctie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, herkomst en ontvanger van uw opgeslagen gegevens en het doel van de verwerking van de gegevens en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over persoonsgegevens, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

Recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Voor dit doel kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gedaan, kunt u in plaats van het wissen, de beperking van de verwerking van gegevens aanvragen.
  • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u het nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van het wissen van de gegevens.
  • Als u een bezwaar heeft op grond van artikel 21, lid 1 DSGVO heeft gemaakt, moet er een afweging tussen uw belangen en onze belangen worden gemaakt. Zolang het nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen promotie e-mail

Tegen het gebruik van contactgegevens gepubliceerd als onderdeel van de impressumverplichting om ongevraagde advertenties en informatiemateriaal te sturen wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van de websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies zijn ontworpen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die uw browser opslaat.

De meeste van de cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “session cookies.” Zij worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u u ons de volgende keer bezoekt.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen cookies per geval toestaan, cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen weigeren, en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te leveren die u wenst (bijv. de functie van het winkelmandje) zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De website-exploitant heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloos en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw browsegedrag te analyseren) worden opgeslagen, zullen deze afzonderlijk worden behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang in de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website – hiervoor moeten de serverlogbestanden te worden geregistreerd.

Contact

Als u ons vragen stelt via het contactformulier worden de gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens, opgeslagen bij ons voor het doel van de behandeling van het verzoek en in het geval van follow-up verzoeken. Wij zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.

De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, zijn daarom alleen gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarvoor volstaat een vormloze boodschap per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die worden uitgevoerd blijft tot de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invoert in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van het opslaan van de gegevens is wordt ingetrokken (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant-en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig voor de rechtvaardiging, de inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding noodzakelijk is (standengegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om te voldoen aan een contract of precontractuele maatregelen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de service te gebruiken.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de order is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. De wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij de sluiting van het contract voor diensten en digitale inhouden

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, zoals de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens zal niet plaatsvinden of zal alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk akkoord gaat met de transmissie. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om te voldoen aan een contract of precontractuele maatregelen.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de Web Analytics service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘ cookies ‘. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee uw gebruik van de site kan worden geanalyseerd. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics en het gebruik van dit Analytics-hulpprogramma zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van gedrag van gebruikers om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering ingeschakeld. Dit zal uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende Staten tot de overeenkomst over de Europese economische ruimte voorafgaand aan de verzending naar de VS, ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten te compileren over de activiteiten van de website en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plugin

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de verzameling van gegevens die door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt overgedragen alsmede de verwerking van die gegevens door Google verhinderen met behulp van de browserplugin die u onder de volgende link kunt download en installeren: https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?HL=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de onderstaande koppeling te klikken. Een opt-out cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze website:  Schakel Google Analytics uit.

Zie het privacybeleid van Google: https://support.Google.com/analytics/answer/6004245?HL=devoor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens in Google Analytics.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract getekend met Google en de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig nageleefd bij het gebruik van Google Analytics.

5. Plugins en hulpmiddelen

Adobe Typekit Web fonts

Onze website maakt gebruik van Web fonts van Adobe Typekit om bepaalde lettertypen weer te geven. Aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, Verenigde Staten (Adobe).

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen rechtstreeks van Adobe om ze correct te kunnen bekijken op uw apparaat. Uw browser maakt verbinding met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Als gevolg verkrijgt Adobe de informatie dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Volgens Adobe worden er geen koekjes opgeslagen in de levering van de lettertypes.

Adobe heeft een EU-US Privacy-Shield certificering. Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen. Zie https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html voor meer informatie.

Het gebruik van Adobe Typekit Web fonts is vereist om een consistent lettertype op onze website te garanderen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO.

Zie voor meer informatie over Adobe Typekit Web fonts: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Het privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke ontdekkingsreis naar de plaatsen die we op de website specificeren. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO.

Zie het privacybeleid van Google: https://Policies.Google.com/privacy?HL=nlvoor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens.